همایون دلخوشی مامان وبابا

داستان بزرگ شدن گل زیبای زندگی

بدون عنوان

سه سال وده ماه وده روزه شدی پسرم.عاقبت به خیر بشی نازنینم.این اولین و اخرین دعای هر مادری برای فرزندش میتونه باشه عمرم .دوست دارم همایونم.
4 مهر 1393